Monsters in the classroom: report of the conference on Latin and Greek at primary school

This report was written by Corine van den Bergh and Meike Rozenbrand (Leiden University), as part of the collaborative project by Ghent University, Leiden University and the National Museum of Antiquities (Leiden).

Maria Oikonomou, Jane Maguire, Alette Rosing and Evelien Bracke

How can Latin and ancient Greek support in the social and academic development of pupils at primary school? The recent conference ‘Monsters in the classroom: Latin and Greek at Primary School‘ addressed this question. And what wonderful answers we got! Enthusiasm and ingenuity were clear in every presentation, and proved very contagious for the more than eighty participants from twenty countries.

Evelien Bracke (UGent), who co-organized the conference together with Steven Hunt (Cambridge) and Lidewij van Gils (UvA), kicked off with an discussion of the approach of the Ancient Greeks – Young Heroes project. Many children who grow up in poverty never get the chance to study ancient Greek or Latin because they are encouraged less or deemed less capable by their environment. Unfortunately, poverty among children in Europe (and in the rest of the world) is increasing and with it this educational inequality. That is why the aim of the Young Heroes project is to make ancient Greek accessible to all children ages 10-12 years. In practice, this means that accessible lessons are made, with no testing, but plenty of opportunity for reflection by means of, for example, creative assignments or a game. Also, nothing is explained theoretically, but all new information is immediately put to practical use.

After Evelien’s plea concerning the relevance of classical languages ​​at primary education, several teachers gave their presentations. They talked about how they organize the lessons at primary school, how they motivate children to start learning these difficult languages, and how classical languages ​​help to promote inclusivity.

Stefan Kipf, Eleni Bozia, and Lidewij van Gils

Organization and collaboration

Teachers from Amsterdam and the United Kingdom presented projects in which secondary school pupils and university students are taught how to teach at primary school. This gives them valuable teaching experience in which they learn to communicate at a different level than they are used to. Primary school pupils gain confidence when they can study an exciting subject such as Latin or ancient Greek. In addition, they often come into contact for the first time with secondary school students or students who do classical languages at university level. As a result, the distance to such an exclusive educational direction is becoming smaller and smaller. The hope of Alette Rosing (teacher in Amsterdam) is that this will reduce the barrier to entry to the Dutch gymnasium (secondary school level where classical languages can be studied).

Didactics

In the next session, teachers from different countries shared their ideas on how to make lessons attractive. For example, Liz Syed (UK) uses ‘Movie Talk’. This means that she plays a video and starts a conversation with the pupils on the basis of it. She makes short, understandable Latin statements and asks questions about the content of the film. Others create songs to different Latin or Greek texts and make sure there is a chorus, so that even the children who find it more difficult can feel involved. In Italy, Latin was long taught to pupils through inclusive mythology, although that project was unfortunately discontinued. In Athens, children in paid after-school classes are taught ancient Greek at archaeological sites – how we would love to be there!

Inclusivity

Andrea Taddei, Sofia Goula, Steve Hunt, Liz Syed, Brigitte Franceschetti, and Adrienne Durand

Although most lectures already mentioned inclusiveness, it was good to focus on this important theme in the last panel. An interesting presentation by Professor Eleni Bozia (University of Florida) taught us about the power of mythology to help girls with their self-confidence. Finally, the talk by Professor Stefan Kipf (Humboldt-Universität Berlin) about the Pons Latinus project in Germany, which teaches Latin to pupils with a migration background, was also surprising. Latin is used there as a bridge language: by studying Latin, students become more aware of German (their second language). This improves their active language skills. So, classical languages ​​can be an influential factor in integrating into a new culture!

Much more could be said about this fantastic congress, but there is not enough space for that here. Fortunately, all lectures have been recorded, so if you’re curious, you can find them on the Euroclassica website!

During the Dutch Week of Classics, Dutch-medium online lessons will be made available.

You can find out more about this on the event website from early March.

Monsters in het klaslokaal: verslag van het congres Latijn en Grieks op de basisschool

Dit verslag werd geschreven door Corine van den Bergh en Meike Rozenbrand (Universiteit Leiden), in het kader van het samenwerkingsproject van de UGent, Universiteit Leiden en het Rijksmuseum van Oudheden (Leiden).

Maria Oikonomou, Jane Maguire, Alette Rosing en Evelien Bracke

Hoe kunnen klassieke talen in het basisonderwijs een rol spelen binnen de sociale en academische ontwikkeling van leerlingen? Over deze vraag ging het recente congres ‘Monsters in the classroom: Latin and Greek at Primary School’. En wat kregen we prachtige antwoorden! Het enthousiasme en de vindingrijkheid spatte van de lezingen af en werkte heel aanstekelijk voor de meer dan tachtig deelnemers uit wel twintig landen.

Evelien Bracke (UGent), die samen met Steven Hunt (Cambridge) en Lidewij van Gils (UvA) het congres organiseerde, trapte af met een uitleg over de motivatie en de aanpak van het project Oude Grieken – Jonge Helden. Veel kinderen die opgroeien in armoede, krijgen nooit de kans om Grieks of Latijn te bestuderen omdat ze minder gestimuleerd of niet capabel geacht worden door hun omgeving. Helaas neemt armoede onder kinderen in Europa (en in de rest van de wereld) steeds meer toe en daarmee ook deze kansenongelijkheid. Daarom is het doel van het Jonge Heldenproject om Oudgrieks toegankelijk te maken voor alle kinderen van 10-12 jaar. In de praktijk betekent dit dat er eenvoudige lessen gemaakt worden, waarin niet getoetst wordt, maar wel reflectiemomenten ingelast worden door middel van, bijvoorbeeld, creatieve opdrachten of een spel. Ook wordt er niets theoretisch uitgelegd, maar wordt alle nieuwe informatie direct praktisch ingezet.

Na het pleidooi van Evelien over de relevantie van klassieke talen in het basisonderwijs kwamen verschillende docenten aan het woord. Ze vertelden over de manier waarop zij de lessen op de basisschool organiseren, hoe zij kinderen motiveren om aan een moeilijk onderwerp als oud-Grieks te beginnen en hoe klassieke talen helpen om inclusiviteit te bevorderen.

Stefan Kipf, Eleni Bozia, en Lidewij van Gils

Organisatie en samenwerking

Zo presenteerden docenten uit Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk projecten waarbij middelbare scholieren of universiteitsstudenten worden ingezet om les te geven op de basisschool. Hierdoor krijgen de scholieren en studenten feeling met de praktijk van het lesgeven en leren ze op een ander niveau te communiceren dan ze gewend zijn. Basisschoolleerlingen krijgen meer zelfvertrouwen als ze een spannend vak als Latijn of Oudgrieks kunnen bestuderen. Daarnaast komen ze hierdoor vaak voor het eerst in aanraking met middelbare scholieren of studenten die klassieke talen volgen. Hiermee wordt de afstand tot zo’n exclusieve educatieve richting steeds kleiner. De hoop van Alette Rosing (docent in Amsterdam) is dat hierdoor de toegangsdrempel voor het Nederlandse gymnasium minder hoog wordt.

Vakdidactiek

In de volgende sessie deelden docenten uit verschillende landen hun ideeën over het aantrekkelijk maken van lessen. Liz Syed (Verenigd Koninkrijk) zet bijvoorbeeld ‘Movie Talk’ in. Dat houdt in dat ze een filmpje afspeelt en aan de hand daarvan het gesprek aangaat met de leerlingen. Ze maakt korte, begrijpelijke Latijnse opmerkingen en stelt vragen over de inhoud van het filmpje. Anderen maken liedjes op verschillende Latijnse of Griekse teksten en zorgen dat er een refrein aanwezig is, waardoor ook de kinderen die het wat lastiger vinden zich betrokken kunnen voelen. In Italië werd lang via inclusieve mythologie Latijn gegeven aan leerlingen, hoewel dat project jammer genoeg werd stopgezet. In Athene krijgen kinderen in betaalde naschoolse lessen, Oudgrieks op archeologische plaatsen – wat zouden we daar graag bij zijn!

Inclusiviteit

Andrea Taddei, Sofia Goula, Steve Hunt, Liz Syed, Brigitte Franceschetti, en Adrienne Durand

Hoewel de meeste lezingen reeds inclusiviteit vermeldden, was het goed om in het laatste panel dit brandende thema nog even centraal te zetten. Een interessante lezing van professor Eleni Bozia (University of Florida) leerde ons bijvoorbeeld over de kracht van mythologie om meisjes te helpen met hun zelfvertrouwen. Verrassend was tenslotte ook de lezing van professor Stefan Kipf (Humboldt-Universität Berlijn) over het Pons Latinus-project in Duitsland, dat Latijn aanleert aan leerlingen met een migratie-achtergrond. Latijn wordt daar als brugtaal gebruikt: door het bestuderen van Latijn worden leerlingen zich meer bewust van het Duits (hun tweede taal). Hierdoor gaat hun actieve taalvaardigheid vooruit. Klassieke talen kunnen dus een invloedrijke factor zijn bij het integreren in een nieuwe cultuur!

Over dit fantastische congres zou nog veel meer te vertellen zijn, maar daarvoor ontbreekt hier de ruimte. Gelukkig zijn alle lezingen opgenomen, dus als je nieuwsgierig geworden bent, verwijzen we je graag naar de Euroclassica-website:  https://www.euroclassica.eu/portale/euroclassica/links/courses-didactics/latin-greek-at-primary-school.html.

Tijdens de Week van de Klassieken wordt nieuw online Nederlandstalig lesmateriaal Oudgrieks voor de basisschool gedeeld.

Begin maart vind je hierover meer informatie op de website van het evenement.

Conference: Monsters in the classroom – Latin and Greek at primary school

This international conference is dedicated to the teaching of Latin and Ancient Greek at Primary school, with talks and discussions by practitioners from Belgium, France, Germany, Greece, Italy, The Netherlands, the United Kingdom, and the United States. The conference is open to all: we invite teachers and students from all levels of education and other interested parties from any country to join the discussions on organization, pedagogy, and inclusivity.

Conference language: English. Simultaneous translation into French available.

When: 26 January 2022 from 2 to 6pm Central European Time

Where: Zoom. The link will be shared after registration.

Registration: click here. The deadline for registration is 24th January 2022 at 5pm Central European Time.

Poster for downloadingposter.

The teaching resources, links, and powerpoints will be available on the Euroclassica website after the conference.

Contact: Evelien Bracke (evelien.bracke@ugent.be), Steve Hunt (sch43@cam.ac.uk), or Lidewij van Gils (l.w..vangils@uva.nl)

Provisional Programme:

 

1.45-2pm: Join Zoom
2-2.15pm:

 

Lidewij Van Gils (University of Amsterdam, the Netherlands): welcome

Evelien Bracke (Ghent University, Belgium): contextualization and Ancient Greeks – Young Heroes project

Session 1 Organization and Cooperation (Chair: Evelien Bracke)
2.15-2.30pm: Alette Rosing (The Netherlands): ‘Teaching Classics at primary school with the help of secondary school pupils’
2.30-2.45pm: Maria Oikonomou (United Kingdom): ‘Teaching Primary via Teaching Higher’
2.45-3pm: Jane Maguire (United Kingdom): ‘Benefits of introducing Latin into UK primary’
3-3.15pm: Discussion
3.15-3.25pm: Break
Session 2: Pedagogy 1 (Chair: Steve Hunt)
3.25-3.40pm: Liz Syed (United Kingdom): ‘Using comprehensible input in the Latin primary classroom’
3.40-3.55pm: Riccardo Di Donato and Andrea Taddei (Italy): ‘Educare all’Antico: An experience in some Italian primary schools’
3.55-4.05pm: Discussion
4.05-4.10pm: Short break
Session 3:  Pedagogy 2 (Chair: Steve Hunt)
4.10-4.25pm: Sofia Goula (Greece): ‘In Greek we trust: Παίζοντες μανθάνομεν’
4.25-4.45pm:

 

Brigitte Franceschetti, Laurence Duchemin et Adrienne Durand (France): ‘”Comment apprendre le grec ancien aux jeunes enfants: Faire naître et grandir l’amour du grec en eux’ (Talk in French with English translation) ‘How to teach ancient Greek to young children: increasing their love of ancient Greek’
4.45-4.55pm: Discussion
4.55-5pm: Break
Session 4:  Inclusivity (Chair: Lidewij Van Gils)
5-5.15pm: Eleni Bozia (United States): ‘”Translating” Classics for Generations Z and Alpha’
5.15-5.30pm: Stefan Kipf (Germany): ‘Latin and inclusive language teaching: Conceptual basics’
5.30-5.45pm: Discussion
5.45-6pm Steve Hunt (Cambridge University, UK): Concluding discussion and future plans
6-6.30pm: Informal discussion on the Wonder platform (link to be provided)

 

The conference organizers are grateful for funding from Ghent University (CWO Faculty Arts & Philosophy) and OIKOS.

With thanks to Michiel Segaert for the wonderful logo.